Total Sales Tools

Totla Sale Tools

TST = Total Sale Tools เป็นโปรแกรม ช่วยงานพนักงานขาย ทั้ง หน่วยรถ และหน่วยเครดิต ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

Drawingบันทึกร้านค้า, ถ่ายรูป, บันทึกตำแหน่ง latitude, longitude = ช่วยเก็บข้อมูลร้านค้าที่ชัดเจน และนำเสนอทางแผนที่ ทำให้ทราบความหนาแน่นของร้านค้า หรือการกระจายตัวอยู่แต่ละพื้นที่, ตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของพนักงานขายได้

Drawing (3)บันทึกขาย และคำนวณโปรโมชั่น = ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณของคน จากสูตรโปรโมชั่นที่ซับซ้อน

Drawing (1)ประวัติการขาย = ช่วยให้ทราบสถิติการสั่งซื้อของแต่ละร้านค้า และวางแผนการขนส่งสินค้าได้มีประสิทธิภาพ

Drawing (2)พิมพ์ใบเสร็จโดย Mobile Printer = ช่วยเรื่องความชัดเจน ถูกต้องในการออกใบเสร็จ ใบส่งสินค้า

Drawing (7)

เบิกสินค้าจากคลัง, ขายและตัดสต็อกบนรถ, คืนสินค้าเข้าคลัง = ช่วยให้ทราบการเคลื่อนไหวของปริมาณสินค้าแต่ละวันและทั้งเดือน

Drawing (4)

ตรวจนับสินค้าของร้านค้า = ช่วยให้ทราบ ปริมาณสินค้าเคลื่อนไหว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า และควบคุมสินค้าที่หมดอายุ ที่ต้องรับคืนจากร้านค้า

Drawing (6)

บันทึกแจกสินค้าตัวอย่าง = ช่วยให้ทราบผลกระทบที่มีต่อยอดการสั่งซื้อ เมื่อทำการแจกไปเป็นระยะเวลากี่เดือน

Drawing (5)

บันทึกรับคืนสินค้าจากร้านค้า, เปลี่ยนสินค้า = ช่วยเก็บข้อมูลการคืนสินค้า เพื่อวางแผนการจำหน่าย และเพิ่มประสิทธิภาพของสต็อกร้านค้า

Call us

Phone icon1

(+66)02-249-7810

Contact us

Contact icon
Loxbit PA Public Company Limited (Head Office)116 / 19 1-3 Floor, Na Ranong Road, KlongtoeyBangkok, 10110 Thailand
Click here!